[email protected]

เซนเซอร์วัดตัวนี้เป็นผลงานของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และติดตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารภาควิชาฯ

ภาควิชาฯ เปิดสอนรายวิชาการสร้างอุปกรณ์ "อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT)" ในลักษณะเดียวกับเซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศตัวนี้ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเปิดสอนผ่านโครงการหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานการณ์ปัจจุบัน:
ดี

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

ปริมาณฝุ่นปัจจุบัน

3

μg/m3

4

μg/m3

4

μg/m3
ตรวจวัดล่าสุด: 147/05/2019 18:40
กราฟแสดงปริมาณฝุ่นย้อนหลัง